ماموریت و اهداف

مأموریت ویکی نیکی:

 • کمک به نیکوکاران در انتخاب آگاهانه انجام کار نیک
 • شفاف سازی فعالیت های نیکوکارانه
 • کمک به خیریه ها در بهینه سازی فعالیت ها و گسترش خدمات

اهداف ویکی نیکی:

 • ایجاد مرجع معرفی و امتیاز دهی به خیریه ها
 • پوشش و اطلاع رسانی اخبار و رویدادهای دنیای نیکوکاری
 • انتشار مستندات، گزارشات و تحلیل‌های فعالیت های نیکوکاری
 • معرفی و تحلیل فعالیت های بین المللی در حوزه نیکوکاری

معرفی خیریه های داخلی و بین المللی در وب سایت ویکی نیکی:

 • انتشار مشخصات و ماموریت خیریه ها
 • ارزیابی میزان پاسخگویی و شفافیت موسسات خیریه
 • اعلام برنامه های اجراشده و در دست اجرای موسسات نیکوکاری
 • گزارش معیارهای مالی، اظهارات مالی، نمودارهای مالی فعالیت های نیکوکارانه

تحلیل مستندات و گزارشات در وب سایت ویکی نیکی:

 • تحلیل فعالیت های خیریه های داخلی و بین‌المللی
 • انتشار گزارشات و مقایسه فعالیت های داخلی و بین‌المللی
 • معرفی خیریه های برتر داخلی و بین‌المللی
 • بررسی چالش‌ها، نقاط ضعف و راهکارهای رفع آنها در انجام کار نیک

معیارهای تحلیل بهره وری خیریهها در ویکی نیکی:

 • میزان جمع آوری کمک‌ها
 • ظرفیت کمک
 • اثربخشی فعالیت ها
 • میزان اثربخشی به نسبت هزینه‌ها
 • شفافیت فعالیت ها و عملکرد مالی
 • میزان پاسخگویی