ویکی نیکی

راهنمای هوشمند نیکوکاری

گزارش عملکرد موسسه خیریه بهنام دهش پور

 

گزارش عملکرد خیریه بهنام دهش پور در سال 1394 و 1395

درآمد ها(ریال) 1395 1394

کمک و هدایا نقدی

9.820.507.904 8.069.482.572
حق عضویت -
درآمد رویدادها 39.151.839.388 30.600.962.560

کمک های دولتی

-

کمک از سایر سازمان ها

-

سایر درآمدها

-

جمع درآمدها

226.271.465.687

185.575.978.712

 

هزینه ها(ریال) 1395 1394
هزینه های اداری  23.116.299.783  16.190.228.971
هزینه های جمع آوری -  -
هزینه های جاری 27.101.527.760  25.906.968.507
هزینه برنامه ها  5.784.884.985 5.904.052.169 
سایر هزینه ها  -  -
جمع هزینه ها 180.103.907.349  150.177.370.220

 

 مشخصات موسسه خیریه بهنام دهش پور

 

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه پس از تائید مدیریت منتشر می شود.