ویکی نیکی

راهنمای هوشمند نیکوکاری

گزارش مالی موسسه نیکوکاری ریحانه النبی

 

گزارش عملکرد موسسه نیکوکاری ریحانه النبی سال 1393
درآمد ها(ریال)

کمک و هدایا نقدی

2.493.468.390 
حق عضویت
درآمد رویدادها

کمک های دولتی

کمک از سایر سازمان ها

سایر درآمدها

448.951.000 

جمع درآمدها

2.538.363.490 

 

هزینه ها(ریال)
هزینه های اداری  154.152.000
هزینه های جمع آوری  -
هزینه های جاری  -
هزینه برنامه ها  2.821.510.800
سایر هزینه ها  -
جمع هزینه ها  2.836.926.000

 

  

مشخصات موسسه نیکوکاری ریحانه النبی

  

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه پس از تائید مدیریت منتشر می شود.