ویکی نیکی

راهنمای هوشمند نیکوکاری

گزارش مالی بنیاد خیریه روشنای امید ایرانیان

گزارش مالی بنیاد خیریه روشنای امید ایرانیان در سال 1394 و 1395
درآمد ها(ریال) 1395 1394

کمک و هدایا نقدی

-
حق عضویت -
درآمد رویدادها -

کمک های دولتی

-

کمک از سایر سازمان ها

-

سایر درآمدها

-

جمع درآمدها

12.357.871.900

3.541.230.000 

 

هزینه ها(ریال) 1395 1394
هزینه های اداری 2.904.766.850  643.274.500
هزینه های جمع آوری -  -
هزینه های جاری -  -
هزینه برنامه ها 8.196.775.330  1.083.617.900
سایر هزینه ها 28.630.000  43.340.000
جمع هزینه ها 11.130.172.180  1.770.232.400

 

  

مشخصات بنیاد خیریه روشنای امید ایرانیان 

 

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه پس از تائید مدیریت منتشر می شود.