اساسنامه موسسات خیریه - برچسب:اساسنامه موسسات خیریه

برچسب:اساسنامه موسسات خیریه

اساسنامه کانون هموفیلی ایران

/statute-hemophilia-iran/

كانون هموفيلی ايران جهت پاسخگویی به ضرورت ساماندهی به نيازهای جامعه هموفيلی ايران با هدف حمايت از كليه بيماران با اختلالات انعقادی كه شامل كليه افرادی است كه فاقد يک يا چند فاكتور از فاكتورهای انعقادی 13 گانه خون، بيماران با اختلال و يا كمبود پلاكت، بيماران با اختلال انعقادی موسوم به فون...