اساسنامه موسسه خیریه خادمین کتیج - برچسب:اساسنامه موسسه خیریه خادمین کتیج

برچسب:اساسنامه موسسه خیریه خادمین کتیج

اساسنامه موسسه خیریه خادمین کتیج

/statue-khademin-charity/

فصل اول-کلیات واهداف ماده1 نام سازمان مردم نهاد مورد نظر موسسه خیریه خادمین است و در این اساسنامه به لحاظ رعایت اختصار "موسسه"نامیده می شود. ماده 2 نوع فعالیت:کلیه فعالیتهای موسسه غیر سیاسی و غیر انتفاعی غیر دولتی بوده و ضمن رعایت کامل قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران و آئین نامه اجرایی...