اساسنامه موسسه خیریه عترت النبی ع - برچسب:اساسنامه موسسه خیریه عترت النبی ع

برچسب:اساسنامه موسسه خیریه عترت النبی ع

اساسنامه موسسه خیریه عترت النبی (ع)

/statue-etrat-nabbi-charity/

فصل اول – کلیات و اهداف ماده 1 - نام نام ، موسسه خیریه عترت النبی (ع) تهران است و در این اساسنامه بلحاظ رعایت اختصار " موسسه" نامیده می شود . ماده 2 - نوع فعالیت کلیه فعالیتهای موسسه غیرسیاسی ، غیرتجاری و غیرانتفاعی بوده و ضمن رعایت کامل قوانین جمهوری اسلامی ایران دقیقا طبق این اساسنامه...