افراد مسن - برچسب:افراد مسن

برچسب:افراد مسن

چگونه با سالمندان رفتار کنیم؟

/correct-behavior-with-the-elderly/

یکی از بزرگترین معضلات و درد های سالمندان تنهایی و نادیده گرفته شدن ازسوی اطرافیان است .برای جلوگیری از این موضوع باید امکاناتی فراهم شود تا از سالمند در کنار فرزندان و نزدیکانش نگهداری و مراقبت شود و این مهم می تواند در منزل خود سالمند و توسط یکی از نوه ها یا به وسیله یک پرستار سالمند...