افراد کارتن خواب

تحلیل و بررسی علمی کارتن‌خوابی

/homelessness

در این مقاله برای شناخت صحیح از پدیده کارتن‌خوابی و ابعاد آن، تعاریف علمی این پدیده و رویکردهای نظری در تحلیل علل و چرایی ایجاد چنین پدیده اجتماعی، موردبررسی قرار گرفته است...