انجمن حمایت از کودکان کار

کمپین مشترک اسنپ و انجمن حمایت از کودکان کار

/snapp-apcl-campaign

سفر کنید هزینه های تحصیل و آموزش کودکان کار را تامین کنید، برای آشنایی بیشتر با این کمپین همراه ما باشید...