انجمن خیریه حمایت از بیماران سرطانی مهرانه زنجان - برچسب:انجمن خیریه حمایت از بیماران سرطانی مهرانه زنجان

برچسب:انجمن خیریه حمایت از بیماران سرطانی مهرانه زنجان

انجمن خیریه حمایت از بیماران سرطانی مهرانه زنجان

/mehraneh-zanjan-charity/

انجمن خیریه حمایت از بیماران سرطانی مهرانه زنجان حوزه فعالیت سلامتی موضوع فعالیت موسسات بهداشتی و درمانی محدوده فعالیت زنجان مرجع صدور مجوز - شماره ثبت 270 تاریخ تاسیس 1385 نام مسئول اصغر وثوق وب سایت www.mehranehcharity.ir تلفن 024-33781912-15 آدرس زنجان، انصاریه، تقاطع خیابان بوعلی سینا...