بازده اجتماعی - برچسب:بازده اجتماعی

برچسب:بازده اجتماعی

سرمایه گذاری اجتماعی چیست و چگونه ارزیابی می‌شود؟

/what-is-social-investment/

سرمایه گذاری اجتماعی سرمایه گذاری اجتماعی نوعی سرمایه گذاری است که بیشتر بر "بازده اجتماعی" تمرکز دارد تا بازده مالی. سرمایه گذاری اجتماعی اصطلاح نسبتا جدیدی است و به سازمان هایی اشاره دارد که به جای کمک مالی مستقیم در امور خیریه، در پروژه های اجتماعی با تاثیرگذاری پایدار سرمایه گذاری می...