بحران طبیعی - برچسب:بحران طبیعی

برچسب:بحران طبیعی

مدیریت بحران با کمک سازمان های مردم نهاد

/collaboration-during-the-crisis/

زمان وقوع حوادثی مثل طوفان، زمین لرزه، قحطی، جنگ و دیگر حوادث فاجعه بار، سازمان های مردم نهاد اولین امداد دهندگان هستند که به جوامع آسیب دیده کمک می رسانند. اما آنها هم به تنهایی قادر نخواهند بود، این کار تمام و کمال انجام دهند. میدانیم سازمان های مردم نهادی که در زمینه حوادث و تسهیل بحران...