برابری - برچسب:برابری

برچسب:برابری

مسئولیت اجتماعی شرکت ها و دامنه فعالیت های آن

/the-scope-of-social-responsibility-activities/

دامنه فعالیت‌­های مسئولیت اجتماعی در طول سال های اخیر به طور چشمگیری گسترش یافته است و در حال حاضر جنبه های عملیاتی - تجاری را هم به صورت متنوع مانند فساد در زنجیره عرضه منابع و تلاش های محیط زیستی، پوشش می دهد. برخی از جنبه ها و فعالیت های مسئولیت اجتماعی عبارتند از: زیست محیطی جنبه های...