جامعه نیکوکاری ابرار

برنامه جامعه نیکوکاری ابرار برای تجهیز مدارس روستایی

/abrar-charity-activity

توانمندی و توانمندسازی مناطق محروم و بورسیه تحصیلی دانش آموزان بخشی از اهداف جامعه نیکوکاری ابرار در نظر گرفته شده، برای آشنایی بیشتر با ما همراه باشید...