جایگاه هیئت مدیره - برچسب:جایگاه هیئت مدیره

برچسب:جایگاه هیئت مدیره

بهبود عملکرد موسسات خیریه، با انتخاب دقیق اعضای هیئت مدیره

/overview-of-the-board-position-in-charities/

هیئت مدیره موسسات، گروهی از افراد هستند که به طور قانونی برای مسئولیت اداره یک موسسه منصوب می شوند. در یک سازمان سودآور، اعضای هیئت مدیره مسئول منافع سهامداران و در یک سازمان مردم نهاد و غیرانتفاعی، آنها مسئول حفظ منافع ذینفعان، جامعه محلی یا افرادی که توسط موسسه اداره می شوند (مددجویان)،...