جهانی سازی - برچسب:جهانی سازی

برچسب:جهانی سازی

آشنایی با مفهوم مسئوليت اجتماعی شركت‌ها و هرم کارول

/corporate-social-responsibility-2/

در اواسط قرن بيستم، عنوان CSR (مسئوليت اجتماعی شركت‌ها)، توسط متفكرين و متخصصين مديريت كسب و كار، مانند "پيتر دراكر"، در آمريكا مطرح شد و در بسياری از محافل علمی، سياسی و اقتصادی كشورهای پيشرفته و در حال توسعه، به دغدغه مهمی درمديريت، بازاريابی و سرمايه گذاری، تبديل شد. ظهور مسئوليت...