حقوق - برچسب:حقوق

برچسب:حقوق

در عصر حاضر، جامعه با فرهنگ چگونه معنا می شود؟!

/culture-and-society/

با وجود این‌که هنوز تعریف جامعی از «فرهنگ عمومی» وجود ندارد و به عبارت دیگر با اصطلاحی پیچیده در این زمینه روبرو هستیم، آن‌چه که مسلم است این است که فرهنـگ همواره در رابطه با جامعه تعریف شده است به این ترتیب که اگر انسانی به دور از جامعه زندگی کنـد، دارای فرهنگ نیست و بر اساس تعریف فوق...