خیریه آتنا - برچسب:خیریه آتنا

برچسب:خیریه آتنا

موسسه خیریه آتنا

/atena-charity/

موسسه خیریه آتنا حوزه فعالیت آموزش پژوهش خدمات رسانی موضوع فعالیت موسسات بهداشتی و درمانی موسسات نگهداری یا سرپرستی موسسات آموزشی محدوده فعالیت ملی مرجع صدور مجوز سازمان بهزیستی شماره ثبت 35202 تاریخ تاسیس 1393 نام مسئول زهرا افتخارزاده وب سایت www.atena-ngo.com تلفن 66914770 آدرس...