خیریه روشنای امید ایرانیان - برچسب:خیریه روشنای امید ایرانیان

برچسب:خیریه روشنای امید ایرانیان

گزارش مالی بنیاد خیریه روشنای امید ایرانیان

/roshanaye-omid-performance-reports/

گزارش مالی بنیاد خیریه روشنای امید ایرانیان در سال 1394 و 1395 درآمد ها(ریال) 1395 1394 کمک و هدایا نقدی - - حق عضویت - - درآمد رویدادها - - کمک های دولتی - - کمک از سایر سازمان ها - - سایر درآمدها - - جمع درآمدها 12.357.871.900 3.541.230.000 هزینه ها(ریال) 1395 1394 هزینه های اداری...