خیریه موج مهربانی - برچسب:خیریه موج مهربانی

برچسب:خیریه موج مهربانی

بنیاد خیریه موج مهربانی

/mojmehrbani-charity/

موسسه خیریه موج مهربانی حوزه فعالیت تحصیلات موضوع فعالیت موسسات آموزشی محدوده فعالیت ملی مرجع صدور مجوز وزارت ورزش و جوانان شماره ثبت - تاریخ تاسیس 1393 نام مسئول مهرداد الطافی وب سایت www.mojmehrbani.ir تلفن 07154220274 آدرس استان فارس . شهرستان جهرم . میدان شهدا . خیابان شهید رجایی . نبش...