شخصیت شناسی نیکوکاران - برچسب:شخصیت شناسی نیکوکاران

برچسب:شخصیت شناسی نیکوکاران

استارت‌آپ‌های فین‌تک در الکام استارز بیست و چهارم چه می‌کنند؟

/rah-pardakhat-wikiniki-elecomp-97/

ویکی‌نیکی یک راهنمای نیکوکاری است. شعار این استارت‌آپ راهنمای هوشمند نیکوکاری است. مدیرعامل اجرایی ویکی‌نیکی می‌گوید: «اگر نیکوکاری می‌خواهد کاری کند یا خدمتی ارائه دهد، اینکه کجا این کار را بکند و چگونه آن را انجام دهد، در ویکی‌نیکی راهنمایی می‌شود. سیر کامل نیکوکاری در این استارت‌آپ...