شرکت های مسئولیت اجتماعی - برچسب:شرکت های مسئولیت اجتماعی

برچسب:شرکت های مسئولیت اجتماعی

ویدئویی که کام همه را تلخ کرد!

/child-labor-schools/

تا وقتی، تاول پای برهنه‌اش از آسفالت داغ کف خیابان به خنکای کفپوش کلاس درس نرسیده بود، هنوز نمی‌دانست امید چیست؟! تا وقتی بوی مداد نتراشیده و کاغذ و کتاب نو، مشامش را پر نکرده بود، نمی‌دانست اشتیاق چیست؟! دید، احساس کرد، شناخت و آموخت… و اینک که دانسته معنای زندگی چیست، آیا می‌شود امید به...

آشنایی با مفهوم مسئوليت اجتماعی شركت‌ها و هرم کارول

/corporate-social-responsibility-2/

در اواسط قرن بيستم، عنوان CSR (مسئوليت اجتماعی شركت‌ها)، توسط متفكرين و متخصصين مديريت كسب و كار، مانند "پيتر دراكر"، در آمريكا مطرح شد و در بسياری از محافل علمی، سياسی و اقتصادی كشورهای پيشرفته و در حال توسعه، به دغدغه مهمی درمديريت، بازاريابی و سرمايه گذاری، تبديل شد. ظهور مسئوليت...