شورای شهر تهران - برچسب:شورای شهر تهران

برچسب:شورای شهر تهران

به دور از هیاهوهای کودکی، با کودکان کار

/charities-co-operation-to-support-child-labor/

در سال‌های گذشته، به‌خصوص از ابتدای دهه ۸۰ به بعد، به واسطه افزایش بی‌سابقه کودکان کار، توجه نخبگان سیاسی و رسانه‌ها، بیشتر به این زخم عمیق اجتماعی جلب شده است، ولی تاکنون چاره‌اندیشی موثری برای آن، صورت نگرفته است. البته می‌توان انگشت اتهام را به سبب ملامت پدیدآورندگان چنین شرایطی، به هر...