طرح شادی فرشته ها - برچسب:طرح شادی فرشته ها

برچسب:طرح شادی فرشته ها

خیریه کودکان فرشته اند؛ طرح شادی فرشته ها(عیدانه)

https://t.me/WikiNiki/1618

طرح شادی فرشته ها(عیدانه)؛ لباس شب عید و بسته غذایی عید کودکان نیازمند و بیمار است، هزینه لباس شب عید هر فرشته و بسته غذایی خانواده "صد و پنجاه هزار تومان" می باشد.