علمی تحقیقاتی پویندگان علم کویر - برچسب:علمی تحقیقاتی پویندگان علم کویر

برچسب:علمی تحقیقاتی پویندگان علم کویر

موسسه علمی تحقیقاتی پویندگان علم کویر

/elme-kavir-ngo/

سازمان مردم نهاد پویندگان علم کویر حوزه فعالیت تحقیقات موضوع فعالیت موسسات پژوهشی محدوده فعالیت خراسان جنوبی مرجع صدور مجوز سازمان ورزش و جوانان شماره ثبت 93095023/0335 تاریخ تاسیس 1393 نام مسئول مهدی خادمی وب سایت - تلفن 05632227699 09151704239 آدرس خراسان جنوبی، بیرجند، شهدا1، پلاک 47