فقر

برگزاری همایش «بشاگرد و محرومیت؛ رهایی یا تثبیت؟»

/development-of-deprived-areas

«بشاگرد» بهانه‌ایست تا دوباره راجع به محرومیت زدایی و پیشرفت مناطق محروم، در کنار هم و با هم بیاندیشیم...