مجمع خیرین کشور - برچسب:مجمع خیرین کشور

برچسب:مجمع خیرین کشور

بزرگ ترین شیرخوارگاه کشور ساخته شد!

/shobeyr-building-report-97/

شیرخوارگاه شبیر در سال 1333 توسط نیکوکاری به همین نام وقف فرزندان بی سرپرست شد. طرح توسعه و نوسازی شيرخوارگاه شبير در جنوب تهران از سال 95 کلید خورده بود، که در حال حاضر ساخت بنای آن به اتمام رسیده است. این شیرخوارگاه درحال حاضر نیازمند تامین مالی به منظور تجهیز ساختمان می باشد. به همین...