مدرسه صبح رویش - برچسب:مدرسه صبح رویش

برچسب:مدرسه صبح رویش

ویدئویی که کام همه را تلخ کرد!

/child-labor-schools/

تا وقتی، تاول پای برهنه‌اش از آسفالت داغ کف خیابان به خنکای کفپوش کلاس درس نرسیده بود، هنوز نمی‌دانست امید چیست؟! تا وقتی بوی مداد نتراشیده و کاغذ و کتاب نو، مشامش را پر نکرده بود، نمی‌دانست اشتیاق چیست؟! دید، احساس کرد، شناخت و آموخت… و اینک که دانسته معنای زندگی چیست، آیا می‌شود امید به...