مدیریت سازمانی

برگزاری کارگاه شخصیت شناسی MBTI

/what-is-mbti

MBTI، مدل شخصیت شناسی است که به ما کمک می‌کند با شناخت تیپ شخصیتی‌ خود، متناسب با خصوصیات ذاتی‌‌مان مسیر زندگی‌‌‌ خود را به سمت موفقیت طراحی کنیم. پس شرکت در این کارگاه، نیاز همه ماست...


شناسایی محیط پیرامون خیریه با تحلیل PESTEL

/pestel-in-charities

محیط پیرامون خیریه‌ها و سازمان‌ها پر از تغییراتی است که نمی‌توان روی آن‌ها هیچ کنترلی داشت، ولی با کمک تحلیل PESTEL می‌توانیم ورق را به نفع خودمان برگردانیم؛ اما چطور؟!