مدیریت منابع - برچسب:مدیریت منابع

برچسب:مدیریت منابع

مدیریت جذب و توسعه منابع مالی خیریه ها

/fundraising-management-for-charities/

مدیریت جذب و توسعه منابع مالی سازمان ها و خیریه ها به صورت زیر آغاز می شود تیم توسعه منابع مالی خود را جمع کنید. سازمان خود را در مرکز یک دایره بزرگ قرار دهید منابع مالی خود را در اطراف سازمان خود بنویسید. خلاء ها را شناساسیی کنید. ببینید چه مقدار از سرمایه کنونی به هر حامی مالی تعلق دارد...