موسسات غیرانتفاعی - برچسب:موسسات غیرانتفاعی

برچسب:موسسات غیرانتفاعی

انتخاب دقیق اعضای هیئت مدیره، بهترین راه بهبود عملکرد موسسات خیریه

/overview-of-the-board-position-in-charities/

هیئت مدیره موسسات، گروهی از افراد هستند که به طور قانونی برای مسئولیت اداره یک موسسه منصوب می شوند. در یک سازمان سودآور، اعضای هیئت مدیره مسئول منافع سهامداران و در یک سازمان مردم نهاد و غیرانتفاعی، آنها مسئول حفظ منافع ذینفعان، جامعه محلی یا افرادی که توسط موسسه اداره می شوند (مددجویان)،...