موسسه خیریه متوسلین به امام رضا ع - برچسب:موسسه خیریه متوسلین به امام رضا ع

برچسب:موسسه خیریه متوسلین به امام رضا ع

موسسه خیریه متوسلین به امام رضا(ع)

/emam-reza-charity/

موسسه خیریه متوسلین به امام رضا(ع) حوزه فعالیت حقوق انسانی و مدنی توسعه اجتماعی موضوع فعالیت موسسات پژوهشی موسسات بهداشتی و درمانی موسسات توزیع کننده محدوده فعالیت تهران مرجع صدور مجوز نیروی انتظامی شماره ثبت 19751 تاریخ تاسیس 1385 نام مسئول دکتر سید محمد جواد شوشتری وب سایت www.ercharity.ir تلفن 02...