موسسه ما هم بازی کودکان - برچسب:موسسه ما هم بازی کودکان

برچسب:موسسه ما هم بازی کودکان

موسسه ما هم بازی کودکان مشهد

/ma-hambazi-charity/

موسسه ما هم بازی کودکان مشهد حوزه فعالیت توسعه اجتماعی موضوع فعالیت موسسات توزیع کننده محدوده فعالیت مشهد مرجع صدور مجوز وزارت کشور شماره ثبت 6004 تاریخ تاسیس 1397 نام مسئول سید هادی فرجاد پزشک وب سایت - تلفن 09373229419 آدرس مشهد، شهرک لشگر، تقاطع بلوار شهید فلاحی33 و دکتر حسابی