موسسه نیکوکاری بهنام دهش پور - برچسب:موسسه نیکوکاری بهنام دهش پور

برچسب:موسسه نیکوکاری بهنام دهش پور

گزارش عملکرد موسسه خیریه بهنام دهش پور

/behnamcharity-performance-reports/

گزارش عملکرد خیریه بهنام دهش پور در سال 1394 و 1395 درآمد ها(ریال) 1395 1394 کمک و هدایا نقدی 9.820.507.904 8.069.482.572 حق عضویت - - درآمد رویدادها 39.151.839.388 30.600.962.560 کمک های دولتی - - کمک از سایر سازمان ها - - سایر درآمدها - - جمع درآمدها 226.271.465.687 185.575.978.712 هزینه...