نقاشی

نمایشگاه نقاشی درخت دوستی

/painting-expo

هنرمندان نقاش با همراهی افراد بهبود یافته سرطان و دارای معلولیت، بذر دوستی می‌کارند.