همسر آزاری - برچسب:همسر آزاری

برچسب:همسر آزاری

اورژانس اجتماعی؛ راه حل آسیب های اجتماعی

/social-emergency-introduction/

اورژانس اجتماعی مرکزی است که به آسیب های اجتماعی از قبیل: کودک آزاری، همسر آزاری، سالمند آزاری، معلول آزاری، خشونت های خانگی و مواری مشابه خدمات تخصصی ارائه می دهد. پذیرش، خدمات تخصصی، ترخیص و پیگیری پس از ترخیص بخشی از خدمات اورژانس اجتماعی است. تاریخچه تاسیس اورژانس اجتماعی و ضرورت آن...