پایداری جوامع محلی - برچسب:پایداری جوامع محلی

برچسب:پایداری جوامع محلی

نقش کارآفرینی اجتماعی، در پایداری جوامع محلی

/social-entrepreneurship-a-way-to-survive/

کارآفرینان اجتماعی واقعی، همانند ارواحی هستند که هرگز نشانی از خود بر جای نمی گذارند، در واقع آن ها کار نمی کنند که مطرح و معروف شوند، آن ها حتی در کنگره ها، سمینارها و انجمن ها نیز شرکت نمی کنند، بلکه حضور دارند برای بقای زندگی علی الخصوص برای پایداری در جوامع محلی. کاهش فقر، نتیجه مطلوب...