پروژه بستنی یخی آب آلوده - برچسب:پروژه بستنی یخی آب آلوده

برچسب:پروژه بستنی یخی آب آلوده

ساخت بستنی با منابع آبی آلوده

/making-ice-cream-with-contaminated-water/

سه دانشجوی طراحی تایوانی پروژه بستنی یخی آب آلوده را انجام دادند که زیبایی شناسی را در مقابل فعالیت‌های زیست محیطی قرار می‌دهد. این گروه به سراغ صد منبع آب آلوده در تایوان رفته، نمونه هایی جمع آوری و به شکل بستنی‌های یخی درآوردند. سپس این بستنی‌ها را در بسته بندی‌های زیبا پیچیدند تا زشتی و...