کار آفرینی اجتماعی - برچسب:کار آفرینی اجتماعی

برچسب:کار آفرینی اجتماعی

کار آفرینی اجتماعی «مانیز»

/maaniz-project/

"مانیز" پروژه کارآفرینی اجتماعی برای زنان سرپرست خانواده و کاهش مصرف بی رویه زباله های پلاستیکی است. عده ای دانشجو با تجربه و انگیزه کار در بخش اجتماعی که دغدغه تحول بخش اجتماعی و الگوسازی کارآفرینی اجتماعی دارند، "مانیز" را با شعار "مانیز_مردمی_هستیم" در موسسه غیر انتفاعی افق بخش سوم به...