کمپین مدرسه بیشتر آینده روشن تر - برچسب:کمپین مدرسه بیشتر آینده روشن تر

برچسب:کمپین مدرسه بیشتر آینده روشن تر

کمپین "مدرسه بیشتر، آینده روشن‌تر" انجمن "حامی کانادا"

/campaign-more-school-brighter-future/

کمپین "مدرسه بیشتر،آینده روشن‌تر" توسط سازمان مردم نهاد "حامی کانادا" راه اندازی شده تا زمینه آموزش را در مناطق محروم ایران برای بازماندگان از تحصیل فراهم سازد. انجمن «حامی کانادا» توسط ایرانیان مقیم کانادا تاسیس گردیده تا با کمک خیرین و نیکوکاران مدرسه ساز و با شعار «تحصیل حق همه کودکان...