کمک به کودکان - برچسب:کمک به کودکان

برچسب:کمک به کودکان

چگونه به کودکان کار کمک کنیم؟

/how-to-help-child-labor/

تا چند سال پیش وقتی در خیابان با التماس‌ های یک کودک مواجه می‌شدم اولین حسی که در برخورد با آن‌ ها دچارش می‌شدم ترحم بود. چند دقیقه‌ ای به‌شدت ناراحت می‌شدم و نهایتا چیزی از آن‌ ها می‌ خریدم. بعد ها اما به لطف معاشرت با دوستانی که فعال حقوق کودکان بودند، نحوه رفتار بهتر و مناسب‌ تر با این...