کمک هزینه خانواده

سبک «برزیلی» برای فقرزُدایی با یارانه نقدی

/bolsa-famila

فقرزدایی و کاهش فقر در جوامع رو به رشد یکی از مواردی است که دولت‌ها سعی دارند با طراحی برنامه‌های متفاوت گام‌های موثری نسبت به آن و در جهت توسعه پایدار بردارند.