1اسفند - برچسب:1اسفند

برچسب:1اسفند

20فوریه؛ روز جهانی عدالت اجتماعی

/20thfebruary-world-day-social-justice/

سازمان ملل متحد20 فوریه برابر با 1 اسفند ماه را روز عدالت اجتماعی نامیده است. هدف از نام گذاری این روز رعایت حقوق برابر میان همه ی افراد صرف نظر از جنسیت، گروه سنی، نژاد، قومیت، مذهب، فرهنگ و نقص عضو اعلام شده است. سازمان ملل متحد ، عدالت اجتماعی را یک اصل اساسی برای همزیستی مسالمت آمیز می...