5 دسامبر - برچسب:5 دسامبر

برچسب:5 دسامبر

٥ دسامبر؛ روز جهانی داوطلب

/international-volunteer-day-2017/

«روز جهانی داوطلب گرامی باد.» انسان به ذات پاک است و میل به کمک به دیگران دارد. آموزه های دینی و فرهنگی نیز مزید بر علت شده و گرایش به نیکوکاری را در انسان می پرورانند. همین امر جوامع را به سمت انجام کارهای داوطلبانه و دستگیری از نیازمندان و حمایت از قشر آسیب دیده سوق داده است. به دلیل...