GDPR

GDPR؛ رمز موفقیت مدیریت داده‌ در خیریه‌ها

/charity-data-and-gdpr

چگونه می‌توان اطمینان حاصل کرد که خیریه‌ها اطلاعات کاربران را درست مدیریت می‌کنند؟ مزیت GDPR در پردازش اطلاعات شخصی کاربران خیریه‌ها چیست؟ در این نوشتار به این سئوالات پاسخ داده خواهد شد...


GDPR چه تاثیری بر خیریه‌ها خواهد داشت؟

/the-impact-of-gdpr-on-charities

الزامات GDPR احتمالا خیریه‌ها را بیش از سایر سازمان‌ها درگیر خود خواهد کرد. بنابراین، خیریه‌ها باید توجه خاصی به آن داشته باشند و خود را برای پذیرش قوانین حفاظت از داده‌های عمومی آماده سازند.