SGS

آشنایی با فعالیت‌های خیریه «مهرآفرین»

/conversation-with-charity-mehrafarin

گفت‌وگو با «تایماز مصطفایی»؛ مدیراجرایی خیریه «مهرآفرین» حامی کودکان و زنان آسیب‌دیده و نیازمند