اثربخشی خیریه

تفکر طراحانه چگونه می تواند به ریشه کن نمودن فقر کمک کند!

/how-to-eradicate-poverty

با رشد فقر در جوامع امروزی، بدیهی است که دیگر راهکارهای گذشته کارساز نخواهد بود. در این نوشتار بهره‌گیری از تفکر طراحانه به عنوان راهکاری نوین برای از میان بردن فقر ارائه شده است.


تفکر طراحانه چیست و به چه درد موسسات خیریه می‌خورد؟

/design-thinking-of-charities

در این نوشتار ضمن ارائه تعریفی از مفهوم «تفکر طراحانه»، سه گام برای دستیابی به این رویکرد مدیریتی در موسسات خیریه و سازمان‌های مردم نهاد معرفی خواهد شد.