قوانین و مقررات

ویکی‌نیکی؛ راهنمای کار نیک

«ویکی‌نیکی» آمده است تا کارهای‌نیک، هرچه شفاف‌تر و کارآمدتر، انجام شوند. تمام فعالیت‌ها و خدمات «ویکی‌نیکی» بر اساس اعتقاد به اصل شفافیت و حفظ ارزش‌ها و اصول اخلاقی، در جهت بهبود کارایی موسسات خیریه و تاثیرگذاری بیشتر فعالیت‌های نیکوکارانه، صورت می‌پذیرد. 

همچنین سایت «ویکی‌نیکی» از این اصول تبعیت کرده  و  قوانین و مقرارات خود را به روشنی برای مخاطبان خود بیان کرده است: