اساسنامه

سازمان مردم‌نهاد و مولفه‌های تشکیل دهنده آن

/ngo-it-s-components

چیستی سازمان‌های مردم‌نهاد از طریق تحلیل عناصر درون ساخت مولفه‌های آن به‌دست می‌آید. در این نوشتار با مولفه‌های تشکیل دهنده سازمان مردم‌نهاد آشنا خواهیم شد.


تاثیر ترکیب اعضای هیئت مدیره بر بهبود عملکرد موسسات خیریه

/skills-in-board-of-directors

چگونگی انتخاب و ترکیب اعضای هیئت مدیره موسسات خیریه با در نظر گرفتن مهارت‌های لازم در آنها، بسیار مهم می‌باشد...