اساسنامه

تعریف سازمان مردم نهاد و مولفه‌های آن

/ngo-it-s-components

سازمان‌هاي مردم نهاد "NGO" در كشورهاي مختلف بـا توجه بـه فرهنگ موجود در آن كشور، براي انجام امور داوطلبانه با گرايش‌هاي فرهنگي، خيريه‌اي، محيط‌زيست، بشردوستانه و... در چارچوب قوانين كشورها فعاليت مي‌كنند. چیستی سازمان‌های مردم نهاد از طریق تحلیل عناصر درون ساخت مؤلفه‌های آن به‌دست می‌آید. در این نوشتار با مولفه‌های تشکیل دهنده سازمان مردم نهاد آشنا خواهید شد...


تاثیر ترکیب اعضای هیئت مدیره بر بهبود عملکرد موسسات خیریه

/skills-in-board-of-directors

چگونگی انتخاب و ترکیب اعضای هیئت مدیره موسسات خیریه با در نظر گرفتن مهارت‌های لازم در آنها، بسیار مهم می‌باشد...